ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολή (δ’ 1-7)


Ἀδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ
ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν
τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης·
ἓν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα·
εἷς Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν ὑμῖν. Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις
κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.

Ἀδελφοί μου, σᾶς παρακαλῶ ἐγώ ὁ δέσμιος γιά τόν Κύριο
νά ζῆτε ἄξια πρός τήν κλήση πού κληθήκατε,
μέ κάθε ταπεινοφροσύνη καί πραότητα, μέ μακροθυμία, ἀνεχόμενοι ὁ ἕνας τόν ἄλλο μέ ἀγάπη, φροντίζοντας
νά τηρεῖτε τήν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος μέ τόν σύνδεσμο
τῆς εἰρήνης. Ἕνα σῶμα καί ἕνα Πνεῦμα, καθώς καί σέ μία ἐλπίδα κληθήκατε, αὐτήν τῆς κλήσης σας. Ἕνας Κύριος,
μία πίστη, ἕνα βάπτισμα, ἕνας Θεός καί Πατέρας ὅλων,
πού εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλους καί ἐνεργεῖ μέσα ἀπ’ ὅλους καί κατοικεῖ μέσα σέ ὅλους. Καί ξεχωριστά στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς δόθηκε ἡ χάρη κατά τό μέτρο τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.

 

 

   
 
 

 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς καλεῖ νά βιώνουμε καθημερινά
καί μέ πλήρη συναίσθηση τή μαρτυρία τῆς μέλλουσας Βασιλείας,
καί ἔτσι νά ὑπερβαίνουμε τή φθορά καί τή θλίψη τῶν ἐσχάτων χρόνων στούς ὁποίους ζοῦμε. Μέσα στήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τῆς φυσικῆς καί πνευματικῆς καταπόνησης καί οἰκονομικῆς ἀνασφάλειας ὅλου τοῦ κόσμου, καλούμαστε ὡς «ἄξιοι τῆς κλήσεως» νά ἀντιστεκόμαστε στήν ἰσοπέδωση τῶν ἀξιῶν καί στήν ἀπαξίωση
τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καί νά ἀφουγκραζόμαστε τή φωνή
καί τήν ἀγωνία τοῦ πάσχοντος συνανθρώπου.

«Στήν Ἐκκλησία», λέει ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης,
πού τή μνήμη του γιορτάζουμε στίς 2 Δεκεμβρίου,
«προσευχόμαστε γιά ὅλους, πονᾶμε γιά τή σωτηρία ὅλων
καί γινόμαστε ἕνα μέ κάθε δυστυχισμένο καί πονεμένο
καί ἁμαρτωλό. Κανείς δέν πρέπει νά θέλει νά σωθεῖ μόνος του,
χωρίς νά σωθοῦν καί οἱ ἄλλοι.
Ὅταν ξεχωρίζουμε τόν ἑαυτό μας, δέν εἴμαστε χριστιανοί.
Ἀληθινοί χριστιανοί εἴμαστε, ὅταν ζοῦμε τήν ἑνότητα
μέσα στήν Ἐκκλησία μέ τό αἴσθημα τοῦ ἑνός. Εἴμαστε εὐτυχισμένοι, ὅταν ἀγαπήσουμε ὅλους τούς ἀνθρώπους μυστικά. Θά νοιώσουμε τότε ὅτι ὅλοι μᾶς ἀγαποῦν. Αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο βάθος,
ἡ μεγαλύτερη ἔννοια πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία.»
(Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου Βίος καί Λόγοι,
ἔκδ. Ἱ. Μονή Χρυσοπηγῆς)

Μέσα στήν Ἐκκλησία τελεσιουργεῖται ἡ ἐν Xριστῷ ἀναγέννηση τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, ὑπερβαίνεται ἡ φθορά καί ὁ θάνατος καί ἐνεργεῖται δυναμικά ἡ ἑνότητα καί ἡ εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Καλό ὑπόλοιπο τῆς Σαρακοστῆς
καί καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!