Ανακοινώσεις ακολουθιών

 


«Ὁ Κύριος ἐγγύς!»
, ἦταν ὁ χαιρετισμός τῶν Χριστιανῶν στήν πρώτη Ἐκκλησία καί μαρτυροῦσε τόν πόθο τους
γιά τή συνάντηση μέ τόν Ἠγαπημένο, τήν ὁποία συνεχῶς προσδοκοῦσαν. Αὐτή τήν ἔντονη προσδοκία γιά
τή συνάντηση μέ τόν Κύριο καλούμαστε νά ζήσουμε
τίς κρίσιμες αὐτές ἡμέρες. Νά ζήσουμε τήν κοσμογονική
αὐτή περίοδο ὡς πρόγευση τῆς Μέλλουσας Βασιλείας.
Καί τόν περιορισμό νά μήν τόν ἐξαντλήσουμε μπροστά
στήν τηλεόραση ἤ στό facebook, ἀλλά «ἐξαγοραζόμενοι
τόν καιρόν» (Πρός Ἐφεσίους 5, 16) νά μελετήσουμε
τό Εὐαγγέλιο καί τούς λόγους τῶν Πατέρων
καί νά προσευχηθοῦμε νά ἐλεήσει ὁ Θεός τόν κόσμο.
Σκοπός καί μέριμνά μας ἄς μήν εἶναι μόνο πῶς
θά ἐπιβιώσουμε ἀπό τήν ἀσθένεια, ἀλλά κυρίως πῶς
θά μάθουμε νά ζοῦμε πνευματικά καί νά ἐγκολπωθοῦμε
τήν ὄντως ζωή – τήν ἐπίγεια καί τήν αἰώνια.
Εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε νά ἐλεήσει
καί νά φωτίσει ὁ Θεός τόν κόσμο, μέ τίς πρεσβεῖες
τῆς Παναγίας Μητρός Του, τῆς Πηγῆς τῆς Ζωῆς,
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, ὁ μέγας πατήρ στόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένη ἡ σημερινή Κυριακή (τετάρτη Κυριακή
τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς) καί ὅλη ἡ ἑβδομάδα ἔγραψε: «πραότητα σημαίνει ἡ ψυχή νά παραμένει ἀκίνητη καί ἀτάραχη τόσο στίς προσβολές ὅσο καί στούς ἐπαίνους»∙
ἐνῶ ἀντίθετα «ὁ θυμός εἶναι ἀσχημοσύνη τῆς ψυχῆς».